หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

    กำหนดการตรวจหลักฐานชุดใหญ่ กยศ.และกรอ. ปีการศึกษา 2560 มศว ประสานมิตร
โปรดเข้ารับการตรวจหลักฐาน ให้ตรงตามกำหนด

เอกสารแนบ :  Click ดูรายละเอียด
หมายเหตุ : โปรดแต่งกายด้วยชุดนิสิต / ชุดพละของมหาวิทยาลัย
เว็บเพิ่มเติม : -
ข้อมูลโดย : กัญฐณา พิกุลน้อย
e-mail ติดต่อ : -
หน่วยงาน : งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต