หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

    กำหนดการตรวจคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการพิจารณา กยศ. / กรอ. ประเภทรายเก่า มศว ประจำปีการศึกษา 2561
โปรดแต่งกายชุดนิสิตมาในวันเวลาที่กำหนดตามคณะของท่าน

เอกสารแนบ :  Click ดูรายละเอียด
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารนิสิตที่มาผิดวัน
เว็บเพิ่มเติม : -
ข้อมูลโดย : กัญฐณา พิกุลน้อย
e-mail ติดต่อ : -
หน่วยงาน : งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต