งานกองทุนกู้ยืม
 
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
   เข้าสู่ระบบ
   บันทึกข้อมูลการกู้ยืม
   รายงานการขอกู้ยืม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
   รายชื่อรายใหม่กลุ่มสังคมศาสตร์ (ยืนยันค่าเล่าเรียน)  
   เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ กยศ. รายใหม่และโอนย้าย ปี 2559 (การทำสัญญา)  
   เอกสารประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงการกู้ยืมฯ กับ มศว ปีการศึกษา 2559  
   การเตรียมเอกสารกู้ยืมฯ ประเภท กยศ. และ กรอ.  
   เรื่องแจ้งเพื่อขอให้นิสิตกู้ยืมฯ ประเภทรายเก่า มศว ดำเนินการ  

ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป