งานกองทุนกู้ยืม
 
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
   เข้าสู่ระบบ
   บันทึกข้อมูลการกู้ยืม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
   การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่ 2560 (สกอ.)  
   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการกู้ยืมฯ ประจำปีการศึกษา 2560  
   การเตรียมเอกสารยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2560  
   หลักสูตรสาขาที่สามารถกู้ กรอ. ปีการศึกษา 2560 ได้  
   ประกาศเรื่องกำหนดการรับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2560  
   เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  

ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป