Print this page
   
รหัสหลักสูตร
20085501
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
1/2555  
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  
แผน
-  
ระยะเวลาในการศึกษา
8   ภาคการศึกษาไม่นับภาคฤดูร้อน  
จำนวนหน่วยกิตรวมอย่างน้อยตลอดหลักสูตร
129  หน่วยกิต