Print this page
   
รหัสหลักสูตร
21055601
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี)
ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
1/2556  
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  
แผน
-  
ระยะเวลาในการศึกษา
10   ภาคการศึกษาไม่นับภาคฤดูร้อน  
จำนวนหน่วยกิตรวมอย่างน้อยตลอดหลักสูตร
165  หน่วยกิต