Print this page
   
รหัสหลักสูตร
90056001
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
1/2560  
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  
แผน
-  
ระยะเวลาในการศึกษา
8   ภาคการศึกษาไม่นับภาคฤดูร้อน  
จำนวนหน่วยกิตรวมอย่างน้อยตลอดหลักสูตร
148  หน่วยกิต