Print this page
   
รหัสหลักสูตร
90155801
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
1/2558  
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  
แผน
-  
ระยะเวลาในการศึกษา
8   ภาคการศึกษาไม่นับภาคฤดูร้อน  
จำนวนหน่วยกิตรวมอย่างน้อยตลอดหลักสูตร
149  หน่วยกิต