Print this page
   
รหัสหลักสูตร
950115504
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
1/2555  
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท(ในเวลาราชการ)  
แผน
แผน ก(2)  
ระยะเวลาในการศึกษา
4   ภาคการศึกษาไม่นับภาคฤดูร้อน  
จำนวนหน่วยกิตรวมอย่างน้อยตลอดหลักสูตร
36  หน่วยกิต