Print this page
   
รหัสหลักสูตร
960225501
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์
ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
1/2555  
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ)  
แผน
แบบ2.1วิจัย+รายวิชา(เข้าวุฒิป.โท)  
ระยะเวลาในการศึกษา
6   ภาคการศึกษาไม่นับภาคฤดูร้อน  
จำนวนหน่วยกิตรวมอย่างน้อยตลอดหลักสูตร
72  หน่วยกิต