• ภาควิชาเคมี
    • เคมี
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2555
    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2552