• ภาควิชาชีววิทยา
    • ชีววิทยา
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2560
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2555