• ภาควิชาฟิสิกส์
    • ฟิสิกส์
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2560
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2555