• ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2555
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2555
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - กำหนดอาหารและโภชนบำบัด  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2555
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2555