• ภาควิชาคณิตศาสตร์
    • สถิติ
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2560
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2555