• ภาควิชาจุลชีววิทยา
    • จุลชีววิทยา
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2560
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2555