• ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2552