• ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2560
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2556