• ภาควิชาฟิสิกส์
    • วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2553