• ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • อัญมณีและเครื่องประดับ
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2555