• ภาควิชาเคมี
    • เคมี (กศ.บ.)
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี)  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2560
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี)  ปริญญาตรี   เริ่มเปิดใช้ 1/2556