• บัณฑิตวิทยาลัย
    • คณิตศาสตร์
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แบบ2.2วิจัย+รายวิชา(เข้าวุฒิป.ตรี)  เริ่มเปิดใช้ 1/2557
    การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แบบ2.2วิจัย+รายวิชา(เข้าวุฒิป.ตรี)  เริ่มเปิดใช้ 1/2557
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2556