• บัณฑิตวิทยาลัย
  • เคมี
  ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(1)  เริ่มเปิดใช้ 1/2560
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2557
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2557
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2555