• บัณฑิตวิทยาลัย
    • ชีววิทยา
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2557
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2557
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2555