• บัณฑิตวิทยาลัย
  • ฟิสิกส์
  ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 )  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2560
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2557
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2557
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2555