• บัณฑิตวิทยาลัย
    • วิทยาศาสตรศึกษา
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2555
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2555