• บัณฑิตวิทยาลัย
    • วิทยาศาสตรศึกษา
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(1)  เริ่มเปิดใช้ 1/2560
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2555