• บัณฑิตวิทยาลัย
    • วิทยาศาสตรศึกษา
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แบบ2.1วิจัย+รายวิชา(เข้าวุฒิป.โท)  เริ่มเปิดใช้ 1/2555
    หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554  ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2555
    หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2544