• บัณฑิตวิทยาลัย
    • เคมีประยุกต์
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แบบ2.1วิจัย+รายวิชา(เข้าวุฒิป.โท)  เริ่มเปิดใช้ 1/2560
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (จบ ป..ตรี)  ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แบบ2.2วิจัย+รายวิชา(เข้าวุฒิป.ตรี)  เริ่มเปิดใช้ 1/2560
    หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์  ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แบบ2.1วิจัย+รายวิชา(เข้าวุฒิป.โท)  เริ่มเปิดใช้ 1/2555