• บัณฑิตวิทยาลัย
    • เคมีประยุกต์
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ (จบ ป.ตรี)  ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2548