• บัณฑิตวิทยาลัย
    • เทคโนโลยีชีวภาพ
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (จบป.โท)  ปริญญาโท(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2548