• บัณฑิตวิทยาลัย
    • เทคโนโลยีชีวภาพ
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี)  ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แผน ก(2)  เริ่มเปิดใช้ 1/2555
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แบบ2.1วิจัย+รายวิชา(เข้าวุฒิป.โท)  เริ่มเปิดใช้ 1/2555