• บัณฑิตวิทยาลัย
    • คณิตศาสตร์
    ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรที่แสดงเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่มีนิสิตเรียนอยู่)
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แบบ2.1วิจัย+รายวิชา(เข้าวุฒิป.โท)  เริ่มเปิดใช้ 1/2556
    หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แบบ2.1วิจัย+รายวิชา(เข้าวุฒิป.โท)  เริ่มเปิดใช้ 1/2556