หน้าแรก หลักสูตรที่เปิดสอน ตารางสอน
  ช่วยเหลือ English

Buasri ID 
  Password  
  ข้อแนะนำ
 • โปรดเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE v.8.0 - 11.0) เท่านั้น
 • ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากรมศว
 • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
 • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
 • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
 • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 15024
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับรองความปลอดภัยของเว็บเบราว์เซอร์ (Security Certificate)

Warning: This site is not secure.

1. คลิก "More Information"

2. คลิก "Go on to the webpage (not recommended)"

กดปุ่มส่งเกรด ไม่ได้

หน้าเว็บไม่ตอบสนอง หรือคลิกปุ่มแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เมื่อบันทึกเกรด ผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว หาก กด "ปุ่มส่งเกรด" ไม่ได้

ขอให้ใช้ Browser Google Chrome เข้าระบบแล้ว "กดปุ่มส่งเกรด" แทน

**ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังดำเนินการปรับแก้ไข**


คู่มือการลงทะเบียน
คู่มือการสมัครยินยอมหักบัญชีธนาคาร

คู่มือการสมัครยินยอมหักบัญชีธนาคาร

สมัครบริการ "หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์"

สอดบัตร ATM ไทยพาณิชย์ และกดรหัสผ่าน จากนั้น
1. กดปุ่ม "อื่น ๆ"
 
2. กดปุ่ม "สมัครบริการ / "
 
3. กดปุ่ม "หักบัญชีอัตโนมัติ"
 
4. เลือกใส่ข้อมูลหมายเลข COMP CODE และเลขประจำตัวลูกค้า
4.1 ใส่หมายเลข Comp Code 4 หลัก
**หมายเหตุ : Comp Code 4 หลักของ
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 3434

 
4.2 ใส่เลขประจำตัวลูกค้าหรือหมายเลขอ้างอิง และ
กดปุ่ม"ถูกต้อง"
 
5. ตรวจสอบความถูกต้องที่หน้าจอและ
กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการสมัคร

เมื่อถูกต้องแล้ว กด"ยืนยัน" และ
รอรับสลิปที่พิมพ์ออกจากตู้ ATM

ที่มา: SCB Payment Gateway
คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับ ประกาศ
ปฏิทินการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อสงสัย 

การลงทะเบียนและชำระเงิน

การลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนและชำระเงินได้ 2 ช่วง
หากนิสิตยังไม่ได้สมัครยินยอมหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านตู้ ATM
โปรดสมัครก่อนกดชำระเงินในอินเทอร์เนตอย่างน้อย 3 วันทำการ
หากสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องสมัครอีก สังเกตได้ที่เลขบัญชีธนาคาร
หากมีเลขบัญชีขึ้นเรียบร้อยในหน้าลงทะเบียนเรียน แสดงว่าบัญชีพร้อมให้หักค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อนิสิตที่ได้สมัครยินยอมหักบัญชีผ่านตู้ ATM เรียบร้อยแล้ว
  (ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท)
 2. login ที่ http://supreme.swu.ac.th
 3. กดแถบ "ผลการลงทะเบียน"
 4. กดข้อความ "ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต"
 5. ลงทะเบียนรายวิชาและกดชำระเงิน (หากเป็นนิสิตกองทุนกู้ยืมปุ่มชำระเงินจะกดไม่ได้)
 6. โปรดตรวจสอบว่ายอดเงินถูกหักจากบัญชีเรียบร้อยและช่องชำระเงินแล้ว เลข 0 เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินที่ชำระ
 7. พิมพ์ใบผลการลงทะเบียนเรียน (ทบ.5) จากอินเทอร์เน็ตเก็บเป็นหลักฐาน

เพิ่ม-ลดรายวิชาไม่ได้

กรณีเพิ่มรายวิชาไม่ได้มีสาเหตุได้ 4 ประการ คือ

 1. ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่กำหนดให้ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ (ล๊อคกลุ่มผู้เรียนเฉพาะการลงทะเบียนช่วงแรก ช่วงที่ 2 (เพิ่ม-ลดวิชา) เปิดอิสระ)
 2. เวลาเรียนชนกับวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว
 3. เวลาสอบชนกับวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว
 4. จำนวนรับเข้าลงทะเบียนของรายวิชานั้น ตอนเรียนนั้นเต็ม

กรณีที่ 1 ให้นิสิตลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ลดวิชา จะไม่มีการล็อคกลุ่มผู้เรียน

กรณีที่ 2-4 ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ หากอาจารย์ผู้สอนสามารถเปลี่ยนเวลาเรียน เวลาสอบ หรือขยายจำนวนจำกัดรับเข้าลงทะเบียน อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงตารางสอนมายังกองบริการการศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อตรวจสอบตารางสอนว่าได้เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตลงทะเบียนในอินเทอร์เนตได้

กรณีลดรายวิชา นิสิตสามารถลดรายวิชาได้ในการลงทะเบียนทั้ง 2 ช่วง แต่หากพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียนทางอินเทอร์เนต นิสิตจะต้องยื่นคำร้องของดเรียนรายวิชา (Withdrawn) ภายในกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยวิชาที่ Withdrawn จะปรากฏตัวอักษร W ในช่องผลการเรียน

ธนาคารปฏิเสธการชำระเงิน

หากนิสิตกดปุ่มชำระเงินแล้ว มีข้อความแจ้งปฏิเสธการชำระเงิน ข้อความใดข้อความหนึ่งดังต่อไปนี้

ACCOUNT DOES NOT EXIST IN NSIPS   หมายถึง   นิสิตยังไม่สมัครยินยอมหักบัญชีธนาคาร
INSUFFICIENT AVAILABLE BALANCE   หมายถึง   ยอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี
Lastname required   หมายถึง   ข้อมูลนิสิตไม่มีนามสกุล
Customer Address1 required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดที่อยู่
Customer City required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดเขต/อำเภอ
Customer Province/state required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดจังหวัด
Customer Zip Code required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดรหัสไปรษณีย์

กรณียังไม่สมัครยินยอมหักบัญชีธนาคาร โปรดสมัครก่อนทำรายการ อย่างน้อย 3 วันทำการ

กรณียอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี โปรดฝากเงินเพิ่ม (เสียค่าทำรายการ 10 บาทด้วย)

กรณีข้อมูลนิสิตขาด โปรดติดต่อกองบริการการศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย

ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดเวลา

หากนิสิตไม่ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เนตภายในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา ระบบอินเทอร์เน็ตจะปิด นิสิตจะต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยแคชเชียร์เช็คที่มหาวิทยาลัยและจะต้อง

  เสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า
 • สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วันละ 30 บาท
 • สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งวดละ 2,000 บาท

ขั้นตอนการชำระเงินภายหลังกำหนด (มีค่าปรับ)

 1. แสดงบัตรประจำตัวนิสิตเพื่อขอรับ ทบ.5 ใบผลการลงทะเบียนที่
  - กองบริการการศึกษา -> ระดับปริญญาตรี
  - บัณฑิตวิทยาลัย -> ระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ซื้อแคชเชียร์เช็คจากธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนเงินตามที่ปรากฏใน ทบ.5
 3. นำ ทบ.5 และแคชเชียร์เช็คไปชำระที่ กองคลัง

***หากพ้นจากวันสุดท้ายของการชำระเงินล่าช้า นิสิตที่ยังไม่ชำระเงิน (ที่ไม่ใช่นิสิตทุน) จะต้องลาพักการเรียน***

เว็บไซต์ 

การลงทะเบียนและชำระเงิน

การลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนและชำระเงินได้ 2 ช่วง
หากนิสิตยังไม่ได้สมัครยินยอมหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านตู้ ATM
โปรดสมัครก่อนกดชำระเงินในอินเทอร์เนตอย่างน้อย 3 วันทำการ
หากสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องสมัครอีก สังเกตได้ที่เลขบัญชีธนาคาร
หากมีเลขบัญชีขึ้นเรียบร้อยในหน้าลงทะเบียนเรียน แสดงว่าบัญชีพร้อมให้หักค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อนิสิตที่ได้สมัครยินยอมหักบัญชีผ่านตู้ ATM เรียบร้อยแล้ว
  (ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท)
 2. login ที่ http://supreme.swu.ac.th
 3. กดแถบ "ผลการลงทะเบียน"
 4. กดข้อความ "ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต"
 5. ลงทะเบียนรายวิชาและกดชำระเงิน (หากเป็นนิสิตกองทุนกู้ยืมปุ่มชำระเงินจะกดไม่ได้)
 6. โปรดตรวจสอบว่ายอดเงินถูกหักจากบัญชีเรียบร้อยและช่องชำระเงินแล้ว เลข 0 เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินที่ชำระ
 7. พิมพ์ใบผลการลงทะเบียนเรียน (ทบ.5) จากอินเทอร์เน็ตเก็บเป็นหลักฐาน

เพิ่ม-ลดรายวิชาไม่ได้

กรณีเพิ่มรายวิชาไม่ได้มีสาเหตุได้ 4 ประการ คือ

 1. ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่กำหนดให้ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ (ล๊อคกลุ่มผู้เรียนเฉพาะการลงทะเบียนช่วงแรก ช่วงที่ 2 (เพิ่ม-ลดวิชา) เปิดอิสระ)
 2. เวลาเรียนชนกับวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว
 3. เวลาสอบชนกับวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว
 4. จำนวนรับเข้าลงทะเบียนของรายวิชานั้น ตอนเรียนนั้นเต็ม

กรณีที่ 1 ให้นิสิตลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ลดวิชา จะไม่มีการล็อคกลุ่มผู้เรียน

กรณีที่ 2-4 ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ หากอาจารย์ผู้สอนสามารถเปลี่ยนเวลาเรียน เวลาสอบ หรือขยายจำนวนจำกัดรับเข้าลงทะเบียน อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงตารางสอนมายังกองบริการการศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อตรวจสอบตารางสอนว่าได้เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตลงทะเบียนในอินเทอร์เนตได้

กรณีลดรายวิชา นิสิตสามารถลดรายวิชาได้ในการลงทะเบียนทั้ง 2 ช่วง แต่หากพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียนทางอินเทอร์เนต นิสิตจะต้องยื่นคำร้องของดเรียนรายวิชา (Withdrawn) ภายในกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยวิชาที่ Withdrawn จะปรากฏตัวอักษร W ในช่องผลการเรียน

ธนาคารปฏิเสธการชำระเงิน

หากนิสิตกดปุ่มชำระเงินแล้ว มีข้อความแจ้งปฏิเสธการชำระเงิน ข้อความใดข้อความหนึ่งดังต่อไปนี้

ACCOUNT DOES NOT EXIST IN NSIPS   หมายถึง   นิสิตยังไม่สมัครยินยอมหักบัญชีธนาคาร
INSUFFICIENT AVAILABLE BALANCE   หมายถึง   ยอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี
Lastname required   หมายถึง   ข้อมูลนิสิตไม่มีนามสกุล
Customer Address1 required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดที่อยู่
Customer City required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดเขต/อำเภอ
Customer Province/state required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดจังหวัด
Customer Zip Code required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดรหัสไปรษณีย์

กรณียังไม่สมัครยินยอมหักบัญชีธนาคาร โปรดสมัครก่อนทำรายการ อย่างน้อย 3 วันทำการ

กรณียอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี โปรดฝากเงินเพิ่ม (เสียค่าทำรายการ 10 บาทด้วย)

กรณีข้อมูลนิสิตขาด โปรดติดต่อกองบริการการศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย

ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดเวลา

หากนิสิตไม่ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เนตภายในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา ระบบอินเทอร์เน็ตจะปิด นิสิตจะต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยแคชเชียร์เช็คที่มหาวิทยาลัยและจะต้อง

  เสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า
 • สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วันละ 30 บาท
 • สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งวดละ 2,000 บาท

ขั้นตอนการชำระเงินภายหลังกำหนด (มีค่าปรับ)

 1. แสดงบัตรประจำตัวนิสิตเพื่อขอรับ ทบ.5 ใบผลการลงทะเบียนที่
  - กองบริการการศึกษา -> ระดับปริญญาตรี
  - บัณฑิตวิทยาลัย -> ระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ซื้อแคชเชียร์เช็คจากธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนเงินตามที่ปรากฏใน ทบ.5
 3. นำ ทบ.5 และแคชเชียร์เช็คไปชำระที่ กองคลัง

***หากพ้นจากวันสุดท้ายของการชำระเงินล่าช้า นิสิตที่ยังไม่ชำระเงิน (ที่ไม่ใช่นิสิตทุน) จะต้องลาพักการเรียน***


 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล โปรดติดต่อ
ระดับปริญญาตรี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 0-2258-4196, 0-2649-5718, 0-2649-5720, 0-2649-5000 ต่อ 15662
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 0-2258-4119, 0-2649-5000 ต่อ 15644, 15646, 15730
ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป