สืบค้นปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สืบค้นข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการควบคุม สืบค้นข้อมูลการดำเนินการของนิสิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เผยแพร่ข้อมูลอาจารย์บัณฑิตเงื่อนไขการสืบค้นข้อมูลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
   
  ภาคการศึกษา
  ปีการศึกษา
  ชื่อเรื่อง
  KeyWord
  แผนการศึกษา
  วุฒิการศึกษา
  คณะ
  หลักสูตร 
   
  ชื่อนิสิตผู้จัดทำ
  ชื่อกรรมการควบคุม/
  อาจารย์ที่ปรึกษา
   
    สถานะปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

ส่งเล่มสมบูรณ์

ทั้งหมด

เค้าโครงที่อนุมัติแล้ว

 

 

 

   
    ประเภท
ปริญญานิพนธ์   สารนิพนธ์   ทั้งหมด  
   
   
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ตั้ง : ตึกบัณฑิตวิทยาลัย เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-2584119 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 15731, 15646 โทรสาร. 02-2584119
E-mail : grad@swu.ac.th