สืบค้นปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สืบค้นข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการควบคุม สืบค้นข้อมูลการดำเนินการของนิสิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เผยแพร่ข้อมูลอาจารย์บัณฑิต


 
Buasri ID 
  Password หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ตั้ง : ตึกบัณฑิตวิทยาลัย เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-2584119 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 15731, 15646 โทรสาร. 02-2584119
E-mail : grad@swu.ac.th