รายละเอียด

สูงกว่าปริญญาตรี สอบตรง

วันที่รับสมัคร 23/12/2022 ถึง วันที่ 07/07/2023

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
37 วัน
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
95010 107 คณิตศาสตร์-กศ.ม. ปกติ 21 1 08/05/2023 - 26/06/2023
95011 107 เคมี-กศ.ม. ปกติ 20 0 08/05/2023 - 26/06/2023
95012 108 จิตวิทยาพัฒนาการ-ศศ.ม. ปกติ 14 3 17/04/2023 - 14/07/2023
95013 107 ชีววิทยา-กศ.ม. ปกติ 18 1 08/05/2023 - 26/06/2023
109 ชีววิทยา-วท.ม. ปกติ 5 0 08/05/2023 - 26/06/2023
95019 107 ฟิสิกส์-กศ.ม. ปกติ 9 0 08/05/2023 - 26/06/2023
109 ฟิสิกส์-วท.ม. ปกติ 10 0 08/05/2023 - 26/06/2023
95022 108 ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. ปกติ 12 4 17/04/2023 - 14/07/2023
95030 107 วิทยาศาสตรศึกษา-กศ.ม. ปกติ 14 1 08/05/2023 - 26/06/2023
95031 109 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-วท.ม. ปกติ 6 0 10/04/2023 - 31/05/2023
95057 108 ประวัติศาสตร์-ศศ.ม. ปกติ 3 1 10/05/2023 - 02/06/2023
95096 120 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด)-บธ.ม. ปกติ 70 33 01/03/2023 - 12/06/2023
95097 120 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ)-บธ.ม. ปกติ 70 56 01/03/2023 - 12/06/2023
95114 109 เทคโนโลยีชีวภาพ-วท.ม. ปกติ 1 2 08/05/2023 - 26/06/2023
95121 109 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-วท.ม. ปกติ 15 0 30/05/2023 - 29/06/2023
95123 517 ทันตกรรมคลินิก-วิทยาเอ็นโดดอนต์ ปกติ 2 0 22/05/2023 - 20/06/2023
95127 109 วัสดุศาสตร์-วท.ม. ปกติ 9 0 08/05/2023 - 26/06/2023
95128 108 สารสนเทศศึกษา-ศศ.ม. ปกติ 13 2 17/04/2023 - 14/07/2023
95130 107 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ม. ปกติ 15 4 08/05/2023 - 23/06/2023
95138 545 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย ปกติ 5 2 03/04/2023 - 23/06/2023
546 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา ปกติ 2 0 03/04/2023 - 23/06/2023
547 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ปกติ 5 0 03/04/2023 - 23/06/2023
548 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ปกติ 5 0 03/04/2023 - 23/06/2023
549 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปกติ 5 0 03/04/2023 - 23/06/2023
550 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปกติ 5 1 03/04/2023 - 23/06/2023
551 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปกติ 5 1 03/04/2023 - 23/06/2023
95140 124 วิศวกรรมโยธา-วศ.ม. ปกติ 9 2 01/05/2023 - 09/06/2023
95141 657 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.1 ปกติ 10 0 06/02/2023 - 09/06/2023
658 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.2 ปกติ 10 0 06/02/2023 - 30/06/2023
95142 558 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย ปกติ 3 2 17/04/2023 - 14/07/2023
565 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ปกติ 4 2 17/04/2023 - 14/07/2023
95143 109 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-วท.ม. ปกติ 10 1 03/04/2023 - 06/06/2023
95144 109 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.ม. ปกติ 8 1 08/05/2023 - 23/06/2023
95145 566 ศิลปศึกษา-ดนตรีศึกษา(กศ.ม.) ปกติ 5 2 01/05/2023 - 06/06/2023
655 ศิลปศึกษา-ศิลปะการแสดงศึกษา(กศ.ม.) ปกติ 5 0 01/05/2023 - 06/06/2023
713 ศิลปศึกษา-ศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปกติ 10 0 01/05/2023 - 06/06/2023
95146 109 ภูมิสารสนเทศ-วท.ม. ปกติ 10 0 19/01/2023 - 30/06/2023
95148 108 จิตวิทยาประยุกต์-ศศ.ม. ปกติ 16 3 10/05/2023 - 20/06/2023
95152 124 วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.ม. ปกติ 10 1 06/02/2023 - 09/06/2023
95155 108 การออกแบบเพื่อธุรกิจ-ศศ.ม. ปกติ 10 5 08/05/2023 - 10/07/2023
95156 108 เศรษฐศาสตร์การจัดการ-ศศ.ม. ปกติ 10 6 23/12/2022 - 07/06/2023
95157 107 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา-กศ.ม. ปกติ 13 6 03/04/2023 - 23/06/2023
95159 107 การศึกษาพิเศษ-กศ.ม. ปกติ 13 4 03/04/2023 - 23/06/2023
95161 109 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง-วท.ม. ปกติ 5 0 15/05/2023 - 20/07/2023
95164 125 นโยบายและการจัดการสาธารณะ-รป.ม. ปกติ 30 3 03/04/2023 - 15/07/2023
95168 108 การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ-ศศ.ม. ปกติ 29 2 03/04/2023 - 06/06/2023
95169 108 การจัดการทางสังคม-ศศ.ม. ปกติ 30 1 19/01/2023 - 30/06/2023
95170 124 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.ม. ปกติ 15 2 06/02/2023 - 09/06/2023
95171 108 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย-ศศ.ม. ปกติ 9 3 01/05/2023 - 06/06/2023
95172 109 จุลชีววิทยาประยุกต์-วท.ม. ปกติ 10 0 08/05/2023 - 26/06/2023
95174 107 สังคมศึกษา-กศ.ม. ปกติ 35 7 09/01/2023 - 30/06/2023
95176 109 นวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ-วท.ม. ปกติ 5 2 05/05/2023 - 23/06/2023
95177 109 การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม-วท.ม. ปกติ 10 1 23/12/2022 - 30/06/2023
95178 109 ทันตกรรมผู้สูงอายุ-วท.ม. ปกติ 5 0 15/05/2023 - 20/07/2023
95179 107 การพัฒนาและการจัดการการศึกษา-กศ.ม. ปกติ 10 14 03/04/2023 - 23/06/2023
95180 708 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปกติ 7 5 03/04/2023 - 23/06/2023
709 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา ปกติ 4 8 03/04/2023 - 23/06/2023
95181 109 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์-วท.ม. ปกติ 10 4 03/04/2023 - 05/06/2023
95182 108 ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล-ศศ.ม. ปกติ 10 1 17/04/2023 - 14/07/2023
95184 108 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-ศศ.ม. ปกติ 10 4 23/12/2022 - 07/06/2023
95185 129 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ -พย.ม. ปกติ 6 0 10/05/2023 - 30/06/2023
95186 129 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน-พย.ม. ปกติ 9 0 10/05/2023 - 30/06/2023
95187 109 วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล-วท.ม. ปกติ 2 0 20/03/2023 - 30/06/2023
95188 109 เคมีประยุกต์-วท.ม. ปกติ 10 0 08/05/2023 - 26/06/2023
95190 712 การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปกติ 30 18 01/02/2023 - 30/06/2023
95191 120 ธุรกิจเพื่อสังคม-บธ.ม. ปกติ 40 1 01/03/2023 - 12/06/2023
95192 117 นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น-ศป.ม. ปกติ 10 0 23/12/2022 - 30/06/2023
95195 700 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปกติ 5 6 08/05/2023 - 10/07/2023
702 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-กลุ่มสื่อและการสื่อสารสุขภาพ ปกติ 5 1 08/05/2023 - 10/07/2023
718 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-กลุ่มวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ปกติ 5 0 08/05/2023 - 10/07/2023