รายละเอียด

สูงกว่าปริญญาตรี สอบตรง

วันที่รับสมัคร 23/12/2022 ถึง วันที่ 07/07/2023

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
36 วัน
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
96008 643 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ปกติ 5 0 08/05/2023 - 26/06/2023
644 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ปกติ 1 0 08/05/2023 - 26/06/2023
96022 601 เคมีประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ปกติ 4 0 08/05/2023 - 26/06/2023
602 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 4 0 08/05/2023 - 26/06/2023
618 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ปกติ 4 0 08/05/2023 - 26/07/2023
96023 601 เทคโนโลยีชีวภาพ-เน้นการทำวิจัย ปกติ 4 0 08/05/2023 - 26/06/2023
602 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 4 0 08/05/2023 - 26/06/2023
618 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ปกติ 4 0 08/05/2023 - 26/06/2023
96029 601 ฟิสิกส์ -เน้นการทำวิจัย ปกติ 5 0 08/05/2023 - 26/06/2023
602 ฟิสิกส์ -มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 5 0 08/05/2023 - 26/06/2023
96034 110 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ด. ปกติ 14 0 08/05/2023 - 23/06/2023
96043 710 การบริหารการศึกษา-ผู้ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปกติ 2 10 03/04/2023 - 23/06/2023
711 การบริหารการศึกษา-ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปกติ 1 1 03/04/2023 - 23/06/2023
96044 659 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.1 เน้นการวิจัย/รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 10 2 06/02/2023 - 09/06/2023
96051 601 วิศวกรรมไฟฟ้า-เน้นการทำวิจัย ปกติ 10 0 06/02/2023 - 09/06/2023
96052 110 การศึกษาพิเศษ-กศ.ด. ปกติ 14 2 03/04/2023 - 23/06/2023
96054 128 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา-ปร.ด. ปกติ 9 5 03/04/2023 - 23/06/2023
96059 123 ภาษาไทย-ศศ.ด. ปกติ 5 0 17/04/2023 - 14/07/2023
96061 128 ภาษาและการสื่อสารสากล-ปร.ด. ปกติ 7 4 17/04/2023 - 14/07/2023
96062 128 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-ปร.ด. ปกติ 6 0 30/05/2023 - 29/06/2023
96063 110 ศิลปศึกษา-กศ.ด. ปกติ 3 4 01/05/2023 - 06/06/2023
96064 128 ภูมิสารสนเทศ-ปร.ด. ปกติ 4 0 19/01/2023 - 30/06/2023
96065 123 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย-ศศ.ด. ปกติ 5 3 01/05/2023 - 06/06/2023
96067 128 สังคมศึกษา-ปร.ด. ปกติ 15 0 09/01/2023 - 30/06/2023
96068 602 การจัดการทางสังคม-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 10 5 19/01/2023 - 30/06/2023
618 การจัดการทางสังคม-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ปกติ 5 0 19/01/2023 - 30/06/2023
96069 601 จุลชีววิทยาประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ปกติ 5 0 08/05/2023 - 26/06/2023
602 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 5 0 08/05/2023 - 26/06/2023
618 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ปกติ 5 0 08/05/2023 - 26/06/2023
96100 110 การพัฒนาและการจัดการการศึกษา-กศ.ด. ปกติ 10 6 03/04/2023 - 23/06/2023
96101 708 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปกติ 7 3 03/04/2023 - 23/06/2023
709 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา ปกติ 10 2 03/04/2023 - 23/06/2023
96102 601 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ (ปร.ด.)-เน้นการทำวิจัย ปกติ 2 0 03/04/2023 - 05/06/2023
602 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ (ปร.ด.)-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 3 0 03/04/2023 - 05/06/2023
618 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ (ปร.ด.)-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ปกติ 3 0 03/04/2023 - 05/06/2023
706 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ (ปร.ด.)-เน้นการวิจัย / รับวุฒิ ป.ตรี ปกติ 2 0 03/04/2023 - 05/06/2023