ประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ้างอิงเกณฑ์การเทียบวุฒิตาม "ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564" ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


วันที่ประกาศข่าว
27/08/2020
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่