Srinakharinwirot University - The University Of Nottingham

Srinakharinwirot University - The University Of Nottingham โครงการร่วมฯ(โครงการร่วมฯ)

ปริญญาตรี โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

วันที่รับสมัคร 11/10/2021 ถึง วันที่ 02/12/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Srinakharinwirot University - The University Of Nottingham โครงการร่วมฯ(โครงการร่วมฯ)

ปริญญาตรี โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

วันที่รับสมัคร 15/10/2021 ถึง วันที่ 24/12/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

เหลือเวลาอีก
17 วัน