โครงการรับบุคคลจบ ป.ตรี(โครงการรับบุคคลจบ ป.ตรี)

ปริญญาตรี โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี เข้าศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี

วันที่รับสมัคร 01/11/2021 ถึง วันที่ 15/12/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

เหลือเวลาอีก
8 วัน