รายละเอียด

โควต้านักกีฬา

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 01/03/2021 ถึง วันที่ 17/03/2021

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 0 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
04007 099 ผู้นำนันทนาการ-โครงการนักกีฬา ปกติ 3 27 01/03/2021 - 17/03/2021
04100 099 สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-โครงการนักกีฬา ปกติ 2 70 01/03/2021 - 17/03/2021
04101 099 พลศึกษา(กศ.บ.)-โครงการนักกีฬา ปกติ 20 110 01/03/2021 - 17/03/2021
04121 099 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-โครงการนักกีฬา ปกติ 8 65 01/03/2021 - 17/03/2021
05106 099 การศึกษาตลอดชีวิต(เอกคู่)-โครงการนักกีฬา ปกติ 1 4 01/03/2021 - 17/03/2021
30002 099 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-โครงการนักกีฬา ปกติ 1 8 01/03/2021 - 17/03/2021
30009 099 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว-โครงการนักกีฬา ปกติ 1 9 01/03/2021 - 17/03/2021
30011 099 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-โครงการนักกีฬา ปกติ 1 13 01/03/2021 - 17/03/2021
67001 099 กายภาพบำบัด-โครงการนักกีฬา ปกติ 1 13 01/03/2021 - 17/03/2021