สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
96008 643 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ปกติ 5 0
644 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ปกติ 1 0
96009 601 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ปกติ 9 0
602 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 7 3
96022 601 เคมีประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ปกติ 4 0
602 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 4 0
618 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ปกติ 4 0
96023 601 เทคโนโลยีชีวภาพ-เน้นการทำวิจัย ปกติ 4 0
602 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 4 0
618 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ปกติ 4 0
96029 601 ฟิสิกส์ -เน้นการทำวิจัย ปกติ 5 0
602 ฟิสิกส์ -มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 5 0
96034 110 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ด. ปกติ 14 0
96043 710 การบริหารการศึกษา-ผู้ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปกติ 2 10
711 การบริหารการศึกษา-ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปกติ 1 1
96044 659 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.1 เน้นการวิจัย/รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 10 2
96046 128 จิตวิทยาประยุกต์-ปร.ด. ปกติ 5 7
96051 601 วิศวกรรมไฟฟ้า-เน้นการทำวิจัย ปกติ 10 0
96052 110 การศึกษาพิเศษ-กศ.ด. ปกติ 14 2
96054 128 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา-ปร.ด. ปกติ 9 5
96059 123 ภาษาไทย-ศศ.ด. ปกติ 5 0
96061 128 ภาษาและการสื่อสารสากล-ปร.ด. ปกติ 7 4
96062 128 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-ปร.ด. ปกติ 6 0
96063 110 ศิลปศึกษา-กศ.ด. ปกติ 3 4
96064 128 ภูมิสารสนเทศ-ปร.ด. ปกติ 4 0
96065 123 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย-ศศ.ด. ปกติ 5 3
96067 128 สังคมศึกษา-ปร.ด. ปกติ 15 0
96068 602 การจัดการทางสังคม-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 10 5
618 การจัดการทางสังคม-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ปกติ 5 0
96069 601 จุลชีววิทยาประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ปกติ 5 0
602 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 5 0
618 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ปกติ 5 0
96100 110 การพัฒนาและการจัดการการศึกษา-กศ.ด. ปกติ 10 6
96101 708 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปกติ 7 3
709 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา ปกติ 10 2
96102 601 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ (ปร.ด.)-เน้นการทำวิจัย ปกติ 2 0
602 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ (ปร.ด.)-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 3 0
618 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ (ปร.ด.)-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ปกติ 3 0
706 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ (ปร.ด.)-เน้นการวิจัย / รับวุฒิ ป.ตรี ปกติ 2 0
96103 601 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-เน้นการทำวิจัย ปกติ 3 3
602 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ปกติ 5 1
618 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ปกติ 5 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร