FAQ คำถามที่พบบ่อย
1 ถ้าหากไม่สามารถชำระเงินค่ารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดได้ จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ ให้นิสิตติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการศึกษาเพื่อเขียนคำร้องขอผ่อนผันการรายงานตัว โดยจะสามารถผ่อนได้ 7 วันทำการ หากมีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันมากกว่า 7 วันทำการ ต้องยื่นเรื่องเพื่อให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป
2 นิสิตและผู้ปกครองต้องเดินทางมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยหรือไม่
คำตอบ นิสิตและผู้ปกครองไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัย การบันทึกประวัติและการอัพโหลดรูปถ่ายในชุดนิสิตและไฟล์เอกสารหลักฐานทำผ่านอินเทอร์เน็ต การชำระเงินค่ารายงานตัวชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือผ่านแอพพลิเคชั่น SCB Easy Net
3 ต้องส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์หรือไม่
คำตอบ นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ไม่ต้องส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์
4 ได้เอกสารจบการศึกษาภายหลังวันสุดท้ายของการอัพโหลดเอกสาร จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ ให้นิสิตติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาเพื่อขอขยายวันอัพโหลดเอกสารในระบบอินเทอร์เน็ต
5 ไฟล์เอกสารใบจบมี 2 ไฟล์ จะอัพโหลดอย่างไร
คำตอบ ตอนที่เลือกไฟล์ ให้นิสิตกดปุ่ม [Shift] หรือ ปุ่ม [Ctrl] เพื่อเลือกไฟล์ทั้ง 2 ไฟล์ในครั้งเดียว
6 ตรวจสอบประกาศผลการตรวจผลการอัพโหลดรูปและเอกสารหลักฐานแล้ว ผลเป็นไม่ผ่าน จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ ให้นิสิตอัพโหลดไฟล์ทับไฟล์เดิมได้เลย