ลิขสิทธิ์ © มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23, กรุงเทพฯ 10110

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

โทร +66 2 649 5000 ต่อ 15614, 15662

บัณฑิตวิทยาลัย

โทร +66 2 649 5000 ต่อ 15730