ประกาศองค์ประกอบ TGAT / TPAT / A-Level ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้

1. สาขาวิชาที่เปิดรับในแต่ละรอบ

2. องค์ประกอบรายวิชา TGAT / TPAT / A-Level แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่ใช้ในการคัดเลือกเฉพาะสาขาที่ใช้คะแนนเปิดรับใน 
TCAS รอบที่ 1 Portfolio หรือรอบที่ 2 Quota หรือรอบที่ 3 Admission

3. รายละเอียดการรับสมัครต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสมัคร โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนวันเปิดรับสมัคร โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th
 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566
แก้ไขข้อมูล สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติฯ เป็นไม่เปิดรับในรอบ 2


วันที่ประกาศข่าว
17/10/2022
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@g.swuu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่